Eğitimler

Bilimsel Makale Yazımında E-Sistem Destekli İleri Teknikler Eğitimi


Eğitimi Veren :

Dr. Öğr. Üyesi Metin TUNÇ


Eğitimin Hedefi: Başarılı bilimsel makale yazım becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kapsam:

-        Bilimsel Makalede Düzenleme

-        Bilimsel Makale Başarımını Belirleyen Çevresel Faktörler

-        Bilimsel Makale Geliştirmede Gelişmiş Literatür İncelemeleri

-        Bilimsel Makale Destek Yazılımları: Web of Science, JCR, EndNote, InCites, Thesaurus, Coggle, Federe Literatür Arama Motoru, Ithenticate, Gapminder, OECD iLibrary.

Kazanımlar:

-        Başarılı Bilimsel Makale Düzenleme Yetkinliği

-        Bilimsel Makalenin Başarısını Belirleyen Çevresel Faktörlere Hâkimiyet

-        Gelişmiş Literatür Araştırmalarına Hâkimiyet

-        Yazım Destek Yazılımlarına Hâkimiyet

Süre:120 DakikaEğitimin Tarih ve Saati: 14.05.2019 - 10:00 - 13:00

Eğitimin Yeri: Rektörlük Mavi SalonDr. Öğr. Üyesi Metin TUNÇ hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Metin TUNÇ, Bilgi Bilim sahasında Fırat Üniversitesi’nde ön lisans, Hacettepe Üniversitesi’nde lisans ve Marmara Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. 2002-2014 yılları arasında bilgi hizmetleri sektöründe yönetici ve danışman olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bilimmetri ve Sosyometri sahalarında çeşitli yayın ve faaliyetler yapan Tunç, hâlihazırda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi ve Yayınlardan Sorumlu Rektör Danışmanı görevlerini yürütmektedir.
Ön Kayıt Formu

Araştırma Soruları, Araştırma Desenleri ve Temel İstatistik Testleri


Eğitimi Veren:

Doç.Dr. Özlem Sertel Berk


AMAÇ:

Araştırma sürecinin önemli basamaklarından biri olan istatistiksel yöntemlere ilişkin olumsuz tutumların ve kaygı gibi olumsuz duygusal tepkilerin yaygın olduğu, sadece öğrencilerde değil, araştırmacı ve akademisyenlerde de sıklıkla gözlendiği (örn, Koh & Zawi, 2014; Merç, 2016) ve akademik performans üzerinde de olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir (Baloğlu, 2004). Söz konusu tutum ve duygusal tepkiler istatistiksel yöntemlerin öğrenilmesi, pekiştirilmesi, uygulanması ve sonuçlarının yorumlanması, hatta özgün bilimsel çıkarımlara varılabilmesi açısından da çeşitli engeller oluşturabilmektedir. İstatistiğe yönelik söz konusu bilişsel ve duygusal değerlendirmelerin bireysel (kişilik özellikleri, olumsuz düşünme ve duygulanıma dair yapısal veya öğrenilmiş yatkınlıklar ve yanlılıklar vb.) ve çevresel (eğitim geçmişi, istatistik eğitimine dair yöntemler ve yayınlar vb.) yordayıcılarına dair çeşitli araştırmalar mevcut olup istatistiğe yönelik olumsuz bilişsel ve duygusal yaşantıların aşılmasına dair müdahale önerileri getiren sistematik derleme çalışmaları da bulunmaktadır (örn., Onwuegbuzie & Wilson, 2003). Bu çalışmaların neredeyse tamamı olumsuz atıfları düzeltmede en etkili yöntemlerin uygulamalarla desteklenen başarı deneyimleri olduğunda görüş birliğine varmaktadır. Bu yöntemlerin uygulandığı eğitim modülleri istatistik yöntemlerin uygulanmasına yönelik yetkinlikle birlikte, akademik motivasyonda da artışla sonuçlanmaktadır. Bu çıktılara donanımlı ve literatüre katkı sunma potansiyeli yüksek, kaliteli araştırmalar, araştırmaların tüm süreçlerinin benimsenmesi ve hem bu süreçlere hem de uzmanlık alanına yönelik kuramsal ve kavramsal hakimiyette de artış eşlik etmektedir.

Tüm bu bilgiler ışığında bu eğitimin en temel amacı, katılımcılarla etkileşimli uygulamalar aracılığı ile farklı araştırma soruları ve desenlerine uygun istatistik testlerinin nasıl seçileceğine dair süreçleri ve bu sayede parametrik ve parametrik olmayan hem ilişkisel hem de gruplar arası farkları sınamada kullanılan temel istatistik testleri tanıtmak, bu testlere dair bir akış şeması oluşturmak ve bu sayede istatistiksel yöntemlere dair olumlu bir bakış açısının temellerini atmaktır.


İÇERİK:

Araştırma soruları

Kavramsal hipotezler ve araştırma desenlerinin tespiti

Değişkenlerin ölçümü/işlemselleştirilmesi

Değişkenlerin Ölçüm düzeyleri ve istatistik testleri

Parametrik ve parametrik olmayan testler: Tek bağımsız değişkenli (Tek örneklem, iki bağımsız örneklem, iki bağımlı örneklem, ikiden fazla bağımsız örneklem, ikiden fazla bağımlı örneklem-tekrarlı ölçümler) araştırma desenleri için kullanılan testler, ikiden fazla bağımsız değişkenli araştırmalar için kullanılan testler, ilişkisel araştırma desenleri için kullanılan testler (korelasyon ve regresyon analizleri)

Araştırma desenleri ve değişkenlerin özelliklerine göre temel istatistik testlerine dair bir akış şemasının oluşturulması[N2] 

YÖNTEM:

SPSS paket programında kaydedilmiş farklı araştırmalara ilişkin örnek veri tabanları eşliğinde uygulamalı egzersizler


HEDEFLENEN KATILIMCI PROFİLİ:

İstatistik yöntemlere ilişkin zorluk yaşayan ve yardım gereksinimi duyan lisansüstü öğrenciler, öğretim görevlileri, öğretim üyeleri

KATILIMCI SAYISI: 100

EĞİTİM SÜRESİ: 180 dakika


EĞİTİM TARİHİ:  29 Mayıs 2019,  10:00 - 13:00

EĞİTİM YERİ:  Rektörlük Mavi SalonKAYNAKÇA:


Baloğlu, M. (2004). Statistics Anxiety and Mathematics Anxiety: Some Interesting Differences I. Educational Research Quarterly, 27(3), 38-48.

Koh, D., & Zawi, M. K. (2014). Statistics Anxiety among Postgraduate Students. International Education Studies, 7(13), 166-174.

Merç, A. (2016). Research anxiety among Turkish graduate ELT students. Current Issues in Education, 19(1).

Onwuegbuzie, A.J. & Wilson, V.A. (2003) Statistics Anxiety: Nature, etiology, antecedents, effects, and treatments--a comprehensive review of the literature. Teaching in Higher Education, 8(2), 195-209, DOI: 10.1080/1356251032000052447


Doç. Dr. Özlem SERTEL BERK hakkında
Doç. Dr. Özlem SERTEL BERK, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Boğaziçi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji (Klinik Psikoloji) alanında
tamamlamıştır. Doktora eğitmini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Psikoloji Anabilim Dalında yapmıştır. Araştırma görevlisi olarak 2002 yılında
çalışmaya başladığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji
Bölümünde halihazırda klinik psikoloji alanında doçent olarak görev
yapmaktadır. Klinik sağlık psikolojisi alanında çalışmalarını yürütmekte olup,
aynı zamanda 2005 yılından bu yana lisans ve lisansüstü düzeyde temel ve
ileri istatistik dersleri vermektedir.

GÖZLEMSEL ARAŞTIRMALAR

Eğitimi Veren:
Prof. Dr. Halim İŞSEVER

AMAÇ:
Epidemiyoloji, sağlık ile ilgili olayların dağılımı ve dinamiğini inceleyen bilim dalıdır.
Epidemiyolojinin sağlık ile ilgili olayların kişi, yer ve zaman özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan
kolu tanımlayıcı epidemiyolojidir. Sağlık olaylarında sebep – sonuç ilişkilerini ortaya koymayı
amaçlayan epidemiyoloji kolu ise analitik epidemiyolojidir “Niçin” sorusuna yanıt bulmaya çalışır.
Ülkemizde sağlık alanındaki tüm bilimsel çalışmaların-araştırmaların-hizmetlerin niteliğini
yükseltmek için üniversitelerimiz ve diğer kurumlarda hizmet sunan, eğitimci, araştırmacı ve
yönetici olarak çalışanlar büyük çaba göstermektedir. Bu çabaların başarılı olabilmesinin ön
koşulu sağlık sorunun ne olduğu, dağılımlarının tanımlanması, nedenlerinin doğru saptanması,
değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Tüm bu çalışmalar için tanımlayıcı, analitik, müdahale,
metodolojik araştırma yöntemlerinin kullanılması ile araştırma planlama ve uygulama, verileri
doğru analizi ile değerlendirme ve sonuçların doğru yorumlanması gerekir. (Tezcan S. Temel
Epidemiyoloji-2017)
Bu eğitimin temel amacı, katılımcılarla etkileşimli uygulamalar aracılığı ile farklı araştırma
soruları ve uygun araştırma yönteminin planlamasını oluşturmak araştırma yöntemlerine bir bakış
açısının temellerini atmaktır.

İÇERİK:
Araştırma soruları
Hipotezler ve araştırma yönteminin tespiti
Tanımlayıcı araştırmalar
Vaka serileri
Analitik araştırmalar
Kesitsel Araştırmalar
Vaka-Kontrol Araştırmaları
Kohort Araştırmaları
Risk ölçütleri
Eğitimin birinci kısmında epidemiyolojinin gelişimi, kullanım alanları ile gözlemsel araştırma
yöntemleri, ikinci kısmında ise risk ölçütlerine ilişkin hesaplama bilgileri verilecektir.

YÖNTEM:
Farklı araştırmalara ilişkin örnek eşliğinde araştırma tasarımları.

HEDEFLENEN KATILIMCI PROFİLİ:
Araştırma planlamasına ilişkin zorluk yaşayan ve yardım gereksinimi duyan lisansüstü öğrenciler,
öğretim görevlileri, öğretim üyeleri

KATILIMCI SAYISI: 100
EĞİTİM SÜRESİ: 180 dakika

EĞİTİM TARİHİ: Tarih ve saat duyurulacaktır
EĞİTİM YERİ: Salon yeri duyurulacaktır

Prof.Dr.Halim İŞSEVER hakkında


Prof.Dr.Halim İŞSEVER lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Fen-Fakültesi Fizik
Bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü
Halk Sağlığı –İş Sağlığı alanında tamamlamıştır. 2006 yılında Sağlık Bilimleri Temel alanı- İş
Sağlığı alanında doçent, 2011 yılında profesör olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini de 2014 yılında
tamamlamıştır. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğüne
atanmıştır. 2015 yılı Mayıs ayından itibaren İ.Ü İşletme Müdürlüğü Görevini yürütmektedir.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, Nobel Medicus, Türk Üroloji Dergisi, İstanbul Tıp Fakültesi
Mecmuası, İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (Eur. Oral Res) İstatistik editörüdür. Prof İşsever’
in SSCI ve SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 150 nin üzerinde yayını
mevcuttur. Halen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı –İş
Sağlığı Bilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.R ile İstatistiksel Programlama

Eğitimi Veren:
Prof. Dr. Mehmet Hakan Satman


AMAÇ:
Bilim ve teknolojideki gelişmelerin elektronik bilgisayarları, bilgisayarlardaki gelişmelerin
de bilim ve teknolojiyi etkilediği açıktır. Özellikle zaman serisi ve regresyon analizleri gibi elle
hesaplanması mümkün olmayan tahminci ve yöntemleri bazı bilgisayar yazılımları sayesinde
saniyeler içinde gerçekleştirmekteyiz. Tüm bunların yanında istatistik disiplininde yeni ihtiyaçlar
da doğmuştur. Bu ihtiyaçlar sık kullanılan bilgisayar programlarına henüz dahil edilmemiş olabilir.
Araştırmacıların kendi ihtiyaçlarını görecek bilgisayar kodlarını yazması günümüz koşullarında sık
görülen bir durumdur. Bu kursta R dilinin ve ortamının temelleri, programlama paradigmaları, yeni
tahmincilerin ve yöntemlerin nasıl kodlanabileceği gibi teknik meseleler ele alınacaktır. Ayrıca
Monte Carlo simülasyonları ile analitik bir formun olmadığı durumlarda tahminci özelliklerinin nasıl
incelenebileceğine dair örneklerle anlatım beslenecektir.

İÇERİK:
R Dili ve Ortamı, REPL, Editör kullanımı
Veri tipleri, değişkenler, vektörler, listeler ve diğer veri nesneleri
Standart paketler, operatörler ve fonksiyonlar
Döngüler ve kontrol ifadeleri
Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar
Temel istatistik testlerinin programatik kullanımı
Bellek yönetimi, artık toplayıcı gibi performans odaklı işlemler
Monte Carlo simülasyonları

YÖNTEM:
Kurs, bilgisayar ile anlık kod yazılması ve çalıştırılması şeklinde verilir.

HEDEFLENEN KATILIMCI PROFİLİ:
R ile kod yazma konusunda kendini geliştirmek isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencileri

KATILIMCI SAYISI: 100
EĞİTİM SÜRESİ: 180 dakika

EĞİTİM TARİHİ: Tarih ve saat duyurulacaktır
EĞİTİM YERİ: Salon yeri duyurulacaktır


Prof.Dr.Mehmet Hakan SATMAN hakkında

Prof.Dr.Mehmet Hakan Satman, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
İşletme Bölümü’nde (2002), yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ekonometri Bilim Dalı’nda (2005), doktora eğitimi İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ekonometri Bilim Dalı’nda (2008) tamamlamıştır. Nicel Karar Alma Yöntemleri alanında 2013
yılında Doçent ünvanını, 2019 yılında da Profesör ünvanını almıştır. Halen İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı’nda çalışan Dr. Satman’ın genetik
algoritmalar, dayanıklı regresyon, yapay sinir ağları ve bilgisayar programlama gibi konularda
çalışmaları bulunmaktadır.